Nejnovější výrobky vysoké kvality,
které Vám usnadňují každodenní život.
Jsme výhradní distributor značky COLOPLAST.
Zásilkovou službu včetně poradenství
provozujeme od roku 1993.
Nakupujte diskrétně online.
Poštovné zdarma!
Jsme velkoobchod a výhradní distributor
sortimentu Coloplast do ČR!
Distribuční a zásilková centra
pro Čechy i Moravu.
Dodáváme obratem až do domu.
Poštovné zdarma!
Máte poukaz na zdravotní pomůcky?
Zítra je zboží u Vás.

Coloplast

Ošetřování stomií Coloplast, SenSura, Brava

Jako výhradní distributor Coloplast pro ČR dodáváme úplný sortiment prostředků a příslušenství pro ošetřování stomií Brava, stomické systémy, stomické sáčky SenSura, Alterna, Easiflex
Více o COLOPLAST péči o stomie »

Conveen

Urinaly, sběrné močové sáčky Conveen

Močová inkontinence u mužů – jako výhradní distributor Coloplast pro ČR dodáváme odvodné systémy - močové urinaly Conveen, sběrné močové sáčky Conveen
Více o CONVEEN »

SpeediCath, EasiCath

Čistá intermitentní katetrizace - močové katetry SpeediCath, EasiCath

Dodáváme močové katetry pro autokatetrizaci u mužů i žen, hydrofilní katetry, potažené močové katetry
Více o SpeediCath/EasiCath »

Všeobecné obchodní podmínky (velkoobchod)

VOP_/2021

společnosti MALKOL CZO, spol. s r.o., IČO 14703700 se sídlem Bušovice č.p. 4, PSČ 338 24, Bušovice pro velkoobchodní prodej výrobků společnosti Coloplast A/S, registrovaná na adrese Holtedam 1, 3050 Humblebaek, Denmark, ID No. 69749917

1. Úvodní ustanovení

1.1    Prodávajícím je  společnost MALKOL CZO, spol. s r.o., IČO 14703700 se sídlem Bušovice č.p. 4, PSČ 338 24, Bušovice (dále jen „prodávající“)

 

1.2    Základní údaje o prodávajícím:

  • adresa pro doručování:  MALKOL CZO, spol. s r.o., Bušovice č.p. 4, PSČ 338 24, p. Břasy 1
  • adresa pro e-mailovou komunikaci: coloplast@malkol.cz
  • telefonické spojení: 371 781 292, 371 781 294
  • bankovní spojení: 88845381/0100; Komerční banka, a.s.

 

1.3    Kupujícím je dle ust. § 42 odst. 2 zák. č. 268/2014 Sb. (o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) distributor, poskytovatel zdravotních služeb, výdejce nebo prodávající. V tomto kontextu musí kupující patřičnou dokumentaci prokázat, že je  distributorem nebo poskytovatelem zdravotních služeb nebo výdejce nebo prodávajícím (dále jen „kupující“).

2. Předmět a povaha všeobecných obchodních podmínek

2.1    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) upravují smluvní vztahy nákupu a prodeje výrobků společnosti Coloplast A/S, registrovaná na adrese Holtedam 1, 3050 Humblebaek, Denmark, ID No. 69749917 (dále jen „zboží“) mezi společností MALKOL CZO, spol. s r.o., IČO 14703700 se sídlem Bušovice č.p. 4, PSČ 338 24, Bušovice, jakožto distributorem a prodávajícím na jedné straně a kupujícím dle čl. 1.3 těchto VOP na straně druhé.

 

2.2    V případě, že je některá náležitost v těchto VOP upravena odchylně od rámcové kupní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím a konkrétním kupujícím, použije se konkrétní ustanovení dle dané rámcové kupní smlouvy.

3. Způsob objednávání

3.1    Objednávkou zboží se pro účely VOP rozumí objednávka učiněná telefonicky, osobně, e-mailem, či písemně, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (dále jen „objednávka“)

 

3.2    Objednávky pro kupující se sídlem nebo místem podnikání v kraji Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém nebo Hlavním městě Praha přijímá a vyřizuje centrála společnosti prodávajícího na adrese Bušovice č.p. 4, PSČ 338 24, Bušovice, telefonické spojení 371781292, 371781294, e mail: coloplast@malkol.cz

 

3.3    Objednávky pro kupující se sídlem nebo místem podnikání v kraji Vysočina, Jihomoravském, Olomouckém, Moravskoslezském nebo Zlínském přijímá a vyřizuje pobočka pro oblast jižní a severní Moravy – Malkol CZO spol. s r.o.  na adrese Cejl 82/58, 602 00 Brno, telefon 543215769, e-mail: brno@malkol.cz

4. Kupní cena, platební podmínky a marže

4.1    Kupní cena vychází z aktuálně platných cenových předpisů ČR a úhradových cen VZP ČR, přičemž aktuální ceník zašle prodávající kupujícímu na jeho žádost.

 

4.2    Kupní cena zahrnuje poštovné a balné.

 

4.3    Objednávky nedosahující celkové výše min.  3000,- Kč bez DPH jsou zpracovávány jako maloobchodní a prodávající si vyhrazuje právo aplikovat  odlišné cenové podmínky. 

 

4.4    Kupní cena je splatná fakturou.

 

4.5    Splatnost jednotlivých faktur  je 30 dnů ode dne jejich vystavení.

 

4.6    V případě, že kupující neuhradí kupní cenu do data splatnosti, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení a to až do úplného zaplacení kupní ceny. Splatnost smluvní pokuty nastává za každý den samostatně a to dnem, následujícím po dni, kdy došlo ke vzniku nároku na konkrétní smluvní pokutu. Kupující vyslovením souhlasu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, tj. realizací objednávky výslovně prohlašuje, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.

5. Dodání, jakost při převzetí, odpovědnost za vady, reklamace, odstoupení od smlouvy

5.1    Objednané zboží se dodává do sídla kupujícího nebo do některé z jeho uvedených provozoven.

 

5.2    V případě, že prodávající nemá objednané zboží skladem, je objednávka i nadále evidována a kupující je informován o předpokládaném termínu dodání.

 

5.3    Kupující je bezprostředně po převzetí zboží osobně, či doručení smluvním přepravcem povinen balení objednaného zboží pečlivě zkontrolovat a v případě, že došlo k poškození dané zásilky, zavazuje se, že bude zásilku reklamovat přímo u přepravce.

 

5.4    Kupující je povinen zboží bezprostředně po převzetí zkontrolovat v tom ohledu, zda-li obdržel objednané zboží, zda-li jej obdržel v objednané kvalitě a v objednaném počtu kusů. V případě, že je dodané zboží nekompletní z hlediska počtu či typu objednaného zboží, či objektivně vykazuje jiné znaky, než by objednané zboží mělo mít, je kupující povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu a to neprodleně. 

 

5.5    Kupující má právo odstoupit od smlouvy a vrátit nepoužité zboží zpět prodávajícímu a to v neporušeném obalu, bez  známek použití a to nejpozději do 7 dnů od data převzetí / doručení. Případné náklady na dopravu hradí kupující.

 

5.6    Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit objednávku zejména v případech, kdy kupující nemá vyřešeny své finanční závazky vůči prodávajícímu.

6. Doručování písemností

6.1    Doručovací adresou pro doručování písemností se rozumí taková adresa, která je u kupujícího zjistitelná z veřejného rejstříku, případně adresa, která je výslovně uvedena v rámcové kupní smlouvě. V případě prodávajícího se jedná o adresu, uvedenou v čl. 1.2. Pokud bude adresa dle čl. 1.2 rozdílná oproti sídlu prodávajícího dle záznamu v obchodním rejstříku, použije se adresa z obchodního rejstříku.

 

6.2    Písemnost se považuje za doručenou i v případě odmítnutí převzetí nebo 10 dnů poté, co se dostane nebo může dostat do dispozice adresáta.

7. Závěrečná ustanovení

7.1    Učiněním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, že objednávku učinil na základě své pravé a svobodné vůle, že všem ustanovením VOP (každému jednotlivému ustanovení samostatně a všem ustanovením ve vzájemné souvislosti) porozuměl a že s obsahem těchto VOP výslovně souhlasí.

 

7.2 V případě sporu je dle ust. § 89a zák. č. 99/1963 Sb. místně příslušným soudem pro řešení sporů v prvním stupni Okresní soud Praha-západ. V případě věcné příslušnosti krajského soudu je pro řešení sporů v prvním stupni místně příslušným Krajský soud v Praze.

 

7.3    Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 13. 9. 2021 a v plném rozsahu nahrazují obchodní podmínky ze dne 12. 5. 2016, přičemž platí, že právní vztahy, vzniklé před tímto datem se řídí obchodními podmínkami, platnými a účinnými ke dni vzniku právního vztahu.

 

V Bušovicích dne  7. 9. 2021

 

MALKOL CZO, spol. s r.o.

Pro maloobchodní zákazníky: 
Navštivte náš e-shop 
se zdravotními potřebami »
kontakty / o firmě / mapa stránek / všeobecné obchodní podmínky / bezpečnost a zásady ochrany osobních údajů 
©2014 - 2023 MALKOL CZO spol s r.o. / Všechna práva vyhrazena! / Tvorba webu - DOLPHIN