Nejnovější výrobky vysoké kvality,
které Vám usnadňují každodenní život.
Jsme výhradní distributor značky COLOPLAST.
Zásilkovou službu včetně poradenství
provozujeme od roku 1993.
Nakupujte diskrétně online.
Poštovné zdarma!
Jsme velkoobchod a výhradní distributor
sortimentu Coloplast do ČR!
Distribuční a zásilková centra
pro Čechy i Moravu.
Dodáváme obratem až do domu.
Poštovné zdarma!
Máte poukaz na zdravotní pomůcky?
Zítra je zboží u Vás.

Coloplast

Ošetřování stomií Coloplast, SenSura, Brava

Jako výhradní distributor Coloplast pro ČR dodáváme úplný sortiment prostředků a příslušenství pro ošetřování stomií Brava, stomické systémy, stomické sáčky SenSura, Alterna, Easiflex
Více o COLOPLAST péči o stomie »

Conveen

Urinaly, sběrné močové sáčky Conveen

Močová inkontinence u mužů – jako výhradní distributor Coloplast pro ČR dodáváme odvodné systémy - močové urinaly Conveen, sběrné močové sáčky Conveen
Více o CONVEEN »

SpeediCath, EasiCath

Čistá intermitentní katetrizace - močové katetry SpeediCath, EasiCath

Dodáváme močové katetry pro autokatetrizaci u mužů i žen, hydrofilní katetry, potažené močové katetry
Více o SpeediCath/EasiCath »

Všeobecné obchodní podmínky (velkoobchod)

VOP5/2016

společnosti MALKOL CZO, spol. s r.o., IČO 14703700 se sídlem Bušovice č.p. 4, PSČ 338 24, Bušovice pro velkoobchodní prodej výrobků společnosti Coloplast A/S, registrovaná na adrese Holtedam 1, 3050 Humblebaek, Denmark, ID No. 69749917

1. Úvodní ustanovení

1.1    Prodávajícím je  společnost MALKOL CZO, spol. s r.o., IČO 14703700 se sídlem Bušovice č.p. 4, PSČ 338 24, Bušovice (dále jen „prodávající“)

 

1.2    Základní údaje o prodávajícím:

  • adresa pro doručování:  MALKOL CZO, spol. s r.o., Bušovice č.p. 4, PSČ 338 24, p. Břasy 1
  • adresa pro e-mailovou komunikaci: coloplast@malkol.cz
  • telefonické spojení: 371 781 292, 371 781 294
  • bankovní spojení: 88845381/0100; Komerční banka, a.s.

 

1.3    Kupujícím je dle ust. § 42 odst. 2 zák. č. 268/2014 Sb. (o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) distributor, poskytovatel zdravotních služeb, výdejce nebo prodávající. V tomto kontextu musí kupující patřičnou dokumentaci prokázat, že je  distributorem nebo poskytovatelem zdravotních služeb nebo výdejce nebo prodávajícím (dále jen „kupující“).

2. Předmět a povaha všeobecných obchodních podmínek

2.1    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) upravují smluvní vztahy nákupu a prodeje výrobků společnosti Coloplast A/S, registrovaná na adrese Holtedam 1, 3050 Humblebaek, Denmark, ID No. 69749917 (dále jen „zboží“) mezi společností MALKOL CZO, spol. s r.o., IČO 14703700 se sídlem Bušovice č.p. 4, PSČ 338 24, Bušovice, jakožto výhradním distributorem a prodávajícím na jedné straně a kupujícím dle čl. 1.3 těchto VOP na straně druhé.

 

2.2    V případě, že je některá náležitost v těchto VOP upravena odchylně od rámcové kupní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím a konkrétním kupujícím, použije se konkrétní ustanovení dle dané rámcové kupní smlouvy.

3. Způsob objednávání

3.1    Objednávkou zboží se pro účely VOP rozumí objednávka učiněná telefonicky, osobně, e-mailem, či písemně, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (dále jen „objednávka“)

 

3.2    Objednávky pro kupující se sídlem nebo místem podnikání v kraji Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém nebo Hlavním městě Praha přijímá a vyřizuje centrála společnosti prodávajícího na adrese Bušovice č.p. 4, PSČ 338 24, Bušovice, telefonické spojení 371781292, 371781294, e mail: coloplast@malkol.cz

 

3.3    Objednávky pro kupující se sídlem nebo místem podnikání v kraji Vysočina, Jihomoravském, Olomouckém, Moravskoslezském nebo Zlínském přijímá a vyřizuje pobočka pro oblast jižní a severní Moravy – Malkol CZO spol. s r.o.  na adrese Cejl 82/58, 602 00 Brno, telefon 543215769, e-mail: brno@malkol.cz

4. Kupní cena, platební podmínky a marže

4.1    Kupní cena vychází z aktuálně platných cenových předpisů ČR a úhradových cen VZP ČR, přičemž aktuální ceník zašle prodávající kupujícímu na jeho žádost.

 

4.2    Kupní cena zahrnuje poštovné a balné.

 

4.3    Objednávky nedosahující celkové výše min.  3000,- Kč bez DPH jsou zpracovávány jako maloobchodní a prodávající si vyhrazuje právo aplikovat  odlišné cenové podmínky. 

 

4.4    Kupní cena je splatná fakturou.

 

4.5    Splatnost jednotlivých faktur  je 30 dnů ode dne jejich vystavení.

 

4.6    V případě, že kupující neuhradí kupní cenu do data splatnosti, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

5. Dodání, jakost při převzetí, odpovědnost za vady, reklamace, odstoupení od smlouvy

5.1    Objednané zboží se dodává do sídla kupujícího nebo do některé z jeho uvedených provozoven.

 

5.2    V případě, že prodávající nemá objednané zboží skladem, je objednávka i nadále evidována a kupující je informován o předpokládaném termínu dodání.

 

5.3    Kupující je bezprostředně po převzetí zboží osobně, či doručení smluvním přepravcem povinen balení objednaného zboží pečlivě zkontrolovat a v případě, že došlo k poškození dané zásilky, zavazuje se, že bude zásilku reklamovat přímo u přepravce.

 

5.4    Kupující je povinen zboží bezprostředně po převzetí zkontrolovat v tom ohledu, zda-li obdržel objednané zboží, zda-li jej obdržel v objednané kvalitě a v objednaném počtu kusů. V případě, že je dodané zboží nekompletní z hlediska počtu či typu objednaného zboží, či objektivně vykazuje jiné znaky, než by objednané zboží mělo mít, je kupující povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu a to neprodleně. 

 

5.5    Kupující má právo odstoupit od smlouvy a vrátit nepoužité zboží zpět prodávajícímu a to v neporušeném obalu, bez  známek použití a to nejpozději do 7 dnů od data převzetí / doručení. Případné náklady na dopravu hradí kupující.

 

5.6    Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit objednávku zejména v případech, kdy kupující nemá vyřešeny své finanční závazky vůči prodávajícímu.

6. Doručování písemností

6.1    Doručovací adresou pro doručování písemností se rozumí taková adresa, která je u kupujícího zjistitelná z veřejného rejstříku, případně adresa, která je výslovně uvedena v rámcové kupní smlouvě. V případě prodávajícího se jedná o adresu, uvedenou v čl. 1.2. Pokud bude adresa dle čl. 1.2 rozdílná oproti sídlu prodávajícího dle záznamu v obchodním rejstříku, použije se adresa z obchodního rejstříku.

 

6.2    Písemnost se považuje za doručenou i v případě odmítnutí převzetí nebo 10 dnů poté, co se dostane nebo může dostat do dispozice adresáta.

7. Závěrečná ustanovení

7.1    Učiněním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, že objednávku učinil na základě své pravé a svobodné vůle, že všem ustanovením VOP (každému jednotlivému ustanovení samostatně a všem ustanovením ve vzájemné souvislosti) porozuměl a že s obsahem těchto VOP výslovně souhlasí.

 

7.2 V případě sporu je dle ust. § 89a zák. č. 99/1963 Sb. místně příslušným soudem pro řešení sporů v prvním stupni Obvodní soud pro Prahu 5. V případě věcné příslušnosti krajského soudu je pro řešení sporů v prvním stupni místně příslušným Krajský soud v Praze.

 

7.3    Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 16. 5. 2016 a v plném rozsahu nahrazují obchodní podmínky ze dne 1. 4. 2015, přičemž platí, že právní vztahy, vzniklé před tímto datem se řídí obchodními podmínkami, platnými a účinnými ke dni 1. 4. 2015.

 

V Bušovicích dne  12. 5. 2016

 

MALKOL CZO, spol. s r.o.

Pro maloobchodní zákazníky: 
Navštivte náš e-shop 
se zdravotními potřebami »
kontakty / o firmě / mapa stránek / všeobecné obchodní podmínky / bezpečnost a zásady ochrany osobních údajů 
©2014 - 2021 MALKOL CZO spol s r.o. / Všechna práva vyhrazena! / Tvorba webu - DOLPHIN